Dokumentai

TRADICINIO RESPUBLIKINIO RISTŪNŲ ŽIRGŲ RENGINIO „SARTAI 2024“ NUOSTATAI

1. Varžybų tikslas – populiarinti ristūnų žirgų lenktynių sportą, tobulinti vadeliotųjų įgūdžius ir meistriškumą bei formuoti Lietuvos, kaip senas žirgininkystės tradicijas puoselėjančios šalies, įvaizdį.

2. Organizacinis komitetas patvirtinamas žemės ūkio ministro įsakymu.

3. Teisėjų kolegiją:

Vyriausiasis teisėjas – Edgaras Jeninas

Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas – laikininkas – Gintautas Poškas

Starto teisėjas – Jonas Juodžiukynas

Stiuartas (aikštės teisėjas) – Eimantas Matulevičius

Lydintis teisėjas – Eimantas Klebauskas

Hipodromo administracijos atstovas – Kęstutis Svilas

4. Atsakingas už arklių veterinarinę priežiūrą – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Utenos departamento Zarasų skyriaus vedėjas – valstybinis veterinarijos inspektorius Darius Kazulėnas.

5. Tradicinis respublikinis ristūnų žirgų renginys „Sartai 2024“ vyks 2024 m. vasario 3 d. UAB „Lietuvos žirgynas“ skyriaus „Sartų žirgynas“ hipodrome, Didžiadvario k., Dusetų sen., Zarasų r. Lenktynių pradžia – 2024 m. vasario 3 d., 12.00 val., pabaiga – 15.30 val.

6. Žirgų veterinarinis patikrinimas – 2024 m. vasario 2 d. nuo 13.00 val. iki 18.00 val. ir 2024 m. vasario 3 d. nuo 9.00 val. iki 10.00 val. UAB „Lietuvos žirgynas“ skyriaus „Sartų žirgynas“ Kavolių k. esančiose arklidėse.

7. Tradiciniame respublikiniame ristūnų žirgų renginyje „Sartai 2024“ leidžiama dalyvauti visiems Lietuvos ir kitų šalių dalyviams, pateikusiems dalyvių paraiškas ir turintiems atitinkamus dokumentus, o jų žirgai – nacionalinius arba kitų šalių nacionalinius arklių identifikavimo dokumentus (pasus), atitinkančius arklinių šeimos identifikavimo reikalavimus. Žirgų lenktynių bėgimuose leidžiama dalyvauti tik laiku pateikusiems paraiškas, turintiems galiojančias licencijas vadeliotojams su ristūnų veislių žirgais, gimusiais Lietuvoje, įvykdžiusiais minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir registruotais Lietuvos (GYVIS ARVP) duomenų registre. Tarptautiniuose lenktynių bėgimuose leidžiama dalyvauti laiku pateikusiems paraiškas, turintiems galiojančias licencijas vadeliotojams su ristūnų veislės žirgais registruotais bet kurios kitos šalies duomenų registre.

8. Dalyvavimo lenktynėse paraiškos teikiamos iki 2024 m. sausio 20 d. 24 val. Paraiškos teikiamos svetainėje ristunusportas.lt (https://ristunusportas.lt/registracija/) nurodant: žirgo vardą, vadeliotojo vardą pavardę, trenerio vardą pavardę, žirgo savininko vardą pavardę, elektroninio pašto adresą, paraišką pateikusio asmens telefono numerį, pastabose pateikiamas lenktynių dalyvių poreikis dėl gardų žirgams pastatyti bei nakvynių vietų skaičius.

9. Vadeliotojas su savimi turi turėti ir pateikti teisėjų kolegijos sekretoriui galiojantį asmens dokumentą, gyvybės draudimo polisą ir galiojančią medicininę pažymą apie vadeliotojo sveikatos būklę bei vadeliotojo galiojančią licenciją, būti išklausęs saugumo technikos reikalavimų instruktažą.

10. Numatomi septyni važiavimai, iš kurių – vienas tarptautinis.

11. Nugalėtojai ir prizininkai privalo atvykti į apdovanojimo ceremoniją. Negalintieji atvykti, privalo atsiųsti savo atstovą atsiimti prizą. Laiku neatvykus, prizinė vieta anuliuojama.

12. Žirgų apšilimą lenktynių metu leidžiama atlikti hipodromo pagrindiniame bei vidiniame takuose.

13. Tuo metu, kai vyksta apdovanojimai bei pagrindinis takas priešais centrinę tribūną yra užtvertas, – šioje atkarpoje važiuoti ir daryti apšilimą draudžiama.

14. Piniginiais prizais apdovanojami nugalėtojai bei prizininkai (žirgų savininkai). Tuo atveju jeigu nustatomi daugiau negu vienas prizinės vietos laimėtojai, tų vietų piniginiai prizai sumuojami ir padalinami lygiomis dalimis tarp laimėtojų, o daiktiniai prizai padalinami burtų keliu.

Dalyviai, neužėmę prizinių vietų, paskatinami 50 Eur išmoka iš to paties prizo piniginio fondo. Likusi suma padalijama pagal bėgime dalyvaujančių dalyvių skaičių:

14.1. Dalyvaujant 7 ir mažiau žirgų, užėmusiam 1 vietą, skiriama 50 proc., 2 vietą – 30 proc., 3 vietą – 20 proc. prizo vertės.

14.2. Dalyvaujant 8–9 žirgams, užėmusiam 1 vietą, skiriama 50 proc., 2 vietą – 25 proc., 3 vietą – 15 proc., 4 vietą – 10 proc. prizo vertės.

14.3. Dalyvaujant 10 ir daugiau žirgų, užėmusiam 1 vietą, skiriama 50 proc., 2 vietą – 25 proc., 3 vietą – 15 proc., 4 vietą – 6 proc., 5 vietą – 4 proc. prizo vertės.

15. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, taurėmis; žirgai rozetėmis ir vainikais; ,,Didžiojo žiemos” prizo žirgas nugalėtojas apdovanojamas progine gūnia.

16. Atskiri piniginių prizų steigėjai pagal pasirašytas dvišales sutartis priziniam fondui skirtas lėšas gali pervesti į VšĮ „Respublikinė lenktyninių žirgų lyga“ AB Swedbank bankas sąskaita LT837300010176563588

17. VšĮ „Respublikinė lenktyninių žirgų lyga“ atskirų važiavimų nugalėtojui ir prizininkams piniginių prizų laimėtas pinigines lėšas perveda į žirgų savininkų prašymuose, pateiktuose VšĮ „Respublikinė lenktyninių žirgų lyga“, nurodytas sąskaitas per 10 darbo dienų po prizo iškovojimo. VšĮ „Respublikinė lenktyninių žirgų lyga“ nuo prizų piniginių lėšų turi teisę atskaityti iki 10 proc. prizo vertės veislininkystės funkcijoms vykdyti, o taip pat, esant reikalui, atskaityti Gyventojo pajamų mokestį.

18. Lenktynėse leidžiama dalyvauti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį žirgo pasą, kuriame nurodyta informacija apie žirgo sveikatos būklę ir žymos apie visus Lietuvos Respublikoje reikalaujamus atlikti kraujo tyrimus (Infekcinės arklių anemijos, įnosių, kergimo lygos). Žirgas privalo turėti  Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį. Žirgai turi būti vakcinuojami ir revakcinuojami nuo arklių gripo vadovaujantis vakcinų nuo arklių gripo gamintojo pateiktais nurodymais. Žirgo pase turi būti įklija, kurioje pateikama informacija apie žirgui vakcinuoti naudotą vakciną nuo arklių gripo (pavadinimas, serijos numeris, tinkamumo naudoti terminas), arba apie tai padarytas įrašas. Renginyje dalyvaujantis žirgas turi būti sveikas.

19. Lenktynių alyviai privalo užtikrinti VMVT direktoriaus 2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl veterinarijos reikalavimų varžybose dalyvaujantiems žirgams“ įgyvendinimo kontrolę, įskaitant mėginių dėl draudžiamų veterinarinių vaistų naudojimo nustatymo paėmimą iš Tradiciniame respublikiniame ristūnų žirgų renginyje „Sartai 2024“, vyksiančiame Dusetose, dalyvaujančių žirgų.

20. Renginio metu iš bet kurio startavusio žirgo gali būti paimtas mėginys dopingo kontrolei atlikti. Tuo atveju, jeigu būtų  nustatyta, kad žirgui buvo naudojamas draudžiamas preparatas (bus rasta dopingu laikoma medžiaga), žirgo savininkui gresia bauda, diskvalifikacija bei visų jo žirgo mėginio tyrimo išlaidų privalomas kompensavimas.

21. Lenktynių dalyvis, po važiavimo gavęs nurodymą pristatyti žirgą dopingo kontrolei, privalo vykdyti visus lydinčio iki dopingo kontrolės punkto asmens nurodymus. Atsisakymas paklusti ir vykdyti nurodymus bus traktuojamas kaip dopingo kontrolės vengimas. Už atsisakymą paklusti ir vykdyti nurodymus baudžiama taip pat, kaip ir už dopingo vartojimą.

22. Lenktynių rengėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė varžybų dalyviai ar arklininkai, nepriklausomai nuo to, ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per varžybas, ar po jų. Lenktynių rengėjai taip pat nėra atsakingi už žalą žirgams, treneriams, inventoriui ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius).

23. Kiekvienas varžybų dalyvis ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis, jo žirgas ar kita jo nuosavybė gali sukelti tretiesiems asmenims prieš varžybas ar po jų. Renginys yra apdraustas civilinės atsakomybės draudimu.

24. Viešoji įstaiga Respublikinė lenktyninių žirgų lyga, vykdydama ristūnų žirgų varžybas-bandymus, vadovaujasi Ristūnų žirgų  lenktynių organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis VšĮ „Respublikinė lenktyninių žirgų lyga“ narių 2018 m. lapkričio 24 d. susirinkime, kurios parengtos atsižvelgiant į Tarptautinės ristūnų lenktynių sutarties, patvirtintos Europos ristūnų sporto sąjungos (UET) 2014 m. nuostatas.